งาน IT Talk 2015 – Introduction to User Experience – How to develop products that people love

สมาคมโปรแกรมเมอร์ร่วมกับคุณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยชินวัตร รวมจัดงาน IT Talk 2015 – Introduction to User Experience – How to develop products that people love โดยมีรายละเอียดงานดังนี้

สัมมนาฟรี !!!

วิทยากร

คุณดาริน สุทธพงษ์ – User Experience Designer, Amazon.

เตรียมพบกับงาน โค้ดชิวๆ: มาคุยเฟื่องเรื่อง BACKEND กันชิวๆ 2 กย. 2558

ลักษณะงาน

งานโค้ดชิวๆครั้งนี้จะเป็นลักษณะ Lightning Talk คือ แต่ละหัวข้อจะมีเวลา 10 นาที (Setup 2 นาที พูด 8 นาที) โดยมี speaker ทั้งหมด 6 คน มาพูดเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้าน Backend ที่น่าสนใจ และอยากหาเพื่อนร่วมพูดคุยในเรื่องนั้นๆกันต่อหลังงาน

กำหนดการ

เวลา
หัวข้อ

18:30 - 19:00
ลงทะเบียนเข้างาน

19:00 - 19:10
เปิดงานชิวๆ

19:10 - 19:20
Scalable Architecture Pitfalls

วโรกาส ภาณุสุวรรณ (นน), ผู้เขียนหนังสือ Agile Pitfalls

19:20 - 19:30
A Quick Look at Bigtable

ณัฐวุฒิ กุลนิรันดร (แก๊น), Software Engineer, Google

19:30 - 19:40
Concurrency with Clojure

ณัฐนาท พรประสิทธิ์สกุล (แท็ป), Developer, groundSWELL

19:40 - 19:50
Spinal - A Node.

สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย

วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างเครือข่ายของโปรแกรมเมอร์ให้ได้รู้จัก ช่วยเหลือ และแบ่งปันความรู้กัน
เพื่อพัฒนาทักษะด้าน technical skill และ soft skill ให้แก่โปรแกรมเมอร์
เพื่อช่วยเหลือโปรแกรมเมอร์จากการถูกนายจ้างเอาเปรียบ และช่วยเหลือผู้ว่าจ้างจากการโดนโปรแกรมเมอร์ทิ้งงาน
เพื่อยกระดับภาพลักษณ์และสร้างความเข้าใจที่ดีต่อสายอาชีพโปรแกรมเมอร์
เพื่อเป็นพื้นที่ให้โปรแกรมเมอร์ได้แสดงศักยภาพ หรือสร้างความร่วมมือ
เพื่อสนับสนุน community ต่างๆในการจัดกิจกรรมเพื่อโปรแกรมเมอร์
Objectives

เพื่อสร้างเครือข่ายของโปรแกรมเมอร์ให้ได้รู้จัก ช่วยเหลือ และแบ่งปันความรู้กัน
เพื่อพัฒนาทักษะด้าน technical skill และ soft skill ให้แก่โปรแกรมเมอร์
เพื่อช่วยเหลือโปรแกรมเมอร์จากการถูกนายจ้างเอาเปรียบ และช่วยเหลือผู้ว่าจ้างจากการโดนโปรแกรมเมอร์ทิ้งงาน
เพื่อยกระดับภาพลักษณ์และสร้างความเข้าใจที่ดีต่อสายอาชีพโปรแกรมเมอร์
เพื่อเป็นพื้นที่ให้โปรแกรมเมอร์ได้แสดงศักยภาพ หรือสร้างความร่วมมือ
เพื่อสนับสนุน community ต่างๆในการจัดกิจกรรมเพื่อโปรแกรมเมอร์