เกี่ยวกับเรา

สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย (Thai Programmer Association) ได้จดเป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2558 เรามุ่งมั่นสร้างเครือข่ายของโปรแกรมเมอร์เพื่อพูดคุย ประชาสัมพันธ์งานอีเว้นท์ และแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมมิ่ง

วัตถุประสงค์ของสมาคม

สร้างเครือข่าย

เพื่อส่งเสริมให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์ได้รู้จัก ช่วยเหลือ และแบ่งปันความรู้กัน

พัฒนาทักษะ

เพื่อเพิ่มทักษะด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์และการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

ช่วยเหลือนักพัฒนาและผู้ว่าจ้าง

เพื่อช่วยเหลือนักพัฒนาจากการถูกผู้ว่าจ้างเอาเปรียบ และช่วยเหลือผู้ว่าจ้างจากการโดนนักพัฒนาทิ้งงาน

ยกระดับนักพัฒนา

เพื่อยกระดับภาพลักษณ์และสร้างความเข้าใจที่ดีต่อสายอาชีพนักพัฒนาซอฟต์แวร์

สร้างพื้นที่และโอกาสใหม่ๆ

เพื่อเป็นพื้นที่ให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์ได้แสดงศักยภาพหรือสร้างความร่วมมือ

สนับสนุนและจัดกิจกรรม

เพื่อสนับสนุนชุมชนต่างๆ ในการจัดกิจกรรมเพื่อนักพัฒนาซอฟต์แวร์

คณะกรรมการสมาคม

2934692370

นายกสมาคม

นายไพบูลย์ พนัสบดี

880895930

อุปนายกสมาคม 1

นายอิศเรศ ประจิตต์มุทิตา

1044771179

อุปนายกสมาคม 2

นายพิพัฒน์ พิเชฐจำเริญ

1673363613

ที่ปรึกษานายกสมาคมกิตติมศักดิ์

ว่าที่ร้อยตรีอาคม ไทยเจริญ

1489389087

กรรมการและประชาสัมพันธ์

นายอภินันท์ วรตระกูล

https://www.linkedin.com/in/iamapinan/

3411983468

กรรมการและเลขานุการ

นายจิรวุฒิ จึงศิรกุลวิทย์