Knowledge

Soft Skill คืออะไร ?

Soft Skill เป็นศัพท์ที่นิยมใช้ในงานฝ่ายบุคคล ซึ่งเชื่อว่านักพัฒนาซอฟท์แวร์หลายท่านอาจจะยังไม่เข้าใจเมื่อไปฟังในงานต่างๆหรือได้ยินใครพูดถึง ...

Read more