สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อพัฒนาการศึกษาและยกระดับองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อพัฒนาการศึกษาและยกระดับองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เช้าวันนี้ 25 เมษายน 2566 สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย ได้ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยตัวแทนจากทางสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย คุณไพบูลย์ พนัสบดี นายกสมาคมฯ และ คุณอาคม ไทยเจริญ ที่ปรึกษานายกกิตติมศักดิ์และกรรมการสมาคมฯ และตัวแทนจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธิศ วังโน คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) มาตรการเชิงรุกเพื่อพัฒนาการศึกษาและยกระดับองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (TPA Education)”
.
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) มาตรการเชิงรุกเพื่อพัฒนาการศึกษาและยกระดับองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (TPA Education) เป็นก้าวแรกของความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายระหว่างสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย และมหาวิทยาลัย เพื่อยกระดับการศึกษา สร้างโอกาสใหม่ ๆ ให้กับนิสิตและนักศึกษา รวมถึงคำแนะนำและข้อเสนอแนะ ปรับปรุงหลักสูตร และทำกิจกรรมทางการศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นรากฐานที่มั่นคงของสังคมต่อไป