โครงการ Young TPA Camp รุ่น 1

สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย และ The Self Made จัดตั้งขึ้นเพื่อเหตุผลในการ ยกระดับและพัฒนาโปรแกรมเมอร์ไทย โดยการให้ความรู้ ส่งเสริมพัฒนาทักษะ สร้างโอกาสใหม่ๆ พร้อมทั้งการจัดกิจกรรมต่างๆ ซึ่งเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ช่วยยกระดับให้แก่นักพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างดียิ่ง อีกทั้งมีเป้าหมายที่จะใช้การศึกษาเพื่อช่วยเหลือสังคม เปลี่ยนแปลงประเทศไทยด้วยการศึกษา

       จึงได้มีแนวคิดจัดแคมป์สร้างเว็บไซต์ระดับอุดมศึกษา ที่มีอายุตั้งแต่ 15 - 23 ปี และผ่านการคัดเลือกมาฝึกทักษะของตนเอง พร้อมกับสร้างเว็บไซต์ที่จะช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ในสังคมปัจจุบัน โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ ภายในแคมป์ ที่ช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้เสริมสร้างประสบการณ์ เตรียมพร้อมสำหรับชีวิตในการทำงานจริงและได้นำเสนอผลงานจริง ต่อผู้เชี่ยวชาญระดับสูง ภายใต้ชื่อโครงการ “Young TPA Camp”

       สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ทำการแบ่งทักษะเชิงลึกออกเป็น 4 สาขา ตามความถนัดและความสนใจของผู้เข้าร่วม ดังนี้

1) ทักษะด้าน Front End Developer

2) ทักษะด้าน Back End Developer

3) ทักษะด้าน User Interface / User Experience (UX / UI)

4) ทักษะที่จำเป็นสำหรับ Product Owner : / Business Analytics / Project Management / Marketing

วัตถุประสงค์

1) เพื่อพัฒนาและยกระดับ ความสามารถผู้เข้าร่วมกิจกรรมในระดับอุดมศึกษาสู่ Coder มืออาชีพ
2) เพื่อสร้างเครือค่ายแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ จากรุ่นสู่รุ่น
3) เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนระดับอุดมศึกษา ได้เรียนรู้ทักษะ พร้อมทั้งแนวความคิด
จากผู้เชี่ยวชาญที่ประสบความสำเร็จ และทิศทางของอนาคต

วันที่ 25 กันยายน 2563 - 28 กันยายน 2563

เริ่มรับสมัคร 10 สิงหาคม 2563 - 6 กันยายน 2563

-ประกาศผลรอบ 1       7 กันยายน 2563 คัดจากใบสมัคร

-ประกาศผลรอบที่ 2    11 กันยายน 2563 พร้อมนัดสัมภาษณ์ Online

-ประกาศผลรอบที่ 3    18 กันยายน 2563  

กลุ่มเป้าหมายและผู้เข้าร่วมโครงการ
นักเรียนระดับอุดมศึกษา และมหาวิทยาลัย อายุตั้งแต่ 15 – 23 ปี ผ่านการ
คัดเลือกจำนวน 80 คน โดยจะแบ่ง เป็น 10 ทีม ทีมละ 8 คน

สนใจสมัครได้ที่  https://forms.

Soft ware Park สู่โครงการ EECI รองรับโปรแกรมเมอร์ยุคใหม่

ดร.ภัทราวดี พลอยกิติกูล ผู้อำนวยการซอฟต์แวร์ปาร์ค ประเทศไทย ได้ให้เกียรติกับ TPA Channel By สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย  ถึง ซอฟต์แวร์ ในอนาคตที่กำลังขับเคลื่อนไป ในงาน Code Camp #5  Demo Day ที่จัดขึ้น ที่อาคาร ซอฟต์แวร์ปาร์ค ว่าทาง ซอฟต์แวร์ปาร์ค มีปรับการดำเนินการ ซอฟต์แวร์ พื้นฐานสู่การพัฒนาที่มากขึ้น โดยใช้ระบบ Automation และ โรโบติกส์ เพื่อตอบสนองแนวทางนโยบายของ สวทช. นำไปสู่โครงการ EECI ซึ่งจะเน้นการพัฒนานวัตกรรมในเขต EEC ที่มุ่งเน้นพัฒนาเทคโนยีเกี่ยว Automation  โรโบติกส์ และ Intelligent โดยทาง ซอฟต์แวร์ปาร์ค จะมีการเพิ่มหลักสูตร เพื่อการพัฒนาบุคลากรในด้าน Automation และ โรโบติกส์ ให้มากขึ้นด้วย ดร.ภัทราวดี ได้กล่าวว่าตลาดโปรแกรมเมอร์ไทยในอีก 5 ปีข้างหน้า ยังขาดแคลนบุคลากรอีกประมาณ 35,000 อัตรา ข้อมูลจากสอวช. ซึ่งผู้สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียด ได้ที่เว็ปไซด์ ของ สอวช.

สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย เผย โครงการในอนาคตของสมาคม

นาย กฤษฎา เฉลิมสุข นายกสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย

ให้สัมภาษณ์ถึงโครงการที่ทางสมาคมได้จัดขึ้นและที่กำลังจะดำเนินการจัดขึ้นในอนาคต เพื่อรองรับบุคลากรด้านโปรแกรมเมอร์ ในงาน demo day อีกมากมายหลายโครงการ ไม่ว่าจะเป็น

1.โครงการ code camp ซึ่งเป็นโครงการเรียนแบบออฟไลน์ 3 เดือน หรือ เรียนแบบออนไลน์ 6 เดือน สามารถเป็นโปรแกรมเมอร์ได้เลยโดยผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน

2.งาน code mania ซึ่งจัดขึ้นปีละ 2 ครั้งเป็นงาน อัพเดทเทรนด้านเทคโนโลยี โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีมาพูดคุยกัน

3.Great company Great Culture เป็นการเชิญชวนบริษัทต่างๆที่มีวัฒนธรรมที่ดีในการใส่ใจดูแลเหล่าโปรแกรมเมอร์มาบอกเล่าถึงการดูแลโปรแกรมเมอร์ของบริษัทอย่างไรเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบริษัทอื่นๆในเครือข่าย

4.TPA Academy camp เป็นแคมป์ 3 วัน 2 คืน ที่เปิดให้น้องๆรุ่นใหม่ได้มีโอกาสเข้าร่วมอบรม โดยโครงการนี้มุ่งเน้นไปทาง back-end  front-end UX UI และ Product Owner

5.TPA Partner โดยทางสมาคมจะจัดตัวแทนตามมหาลัยต่างๆเพื่อเผยแพร่โครงการและรวบรวมกลุ่มคนที่สนใจภายในมหาลัย

6.TPA For all โครงการนี้มุ่งเน้นการเผยแพร่ Community ไปยังที่ต่างๆ โดยมีเงินทุนสนับสนุนให้กับผู้ที่มีโครงการในการนำเสนอการพัฒนาดิจิตอลให้กับคนรอบข้างอย่างไร สูงสุดถึง 100000 บาท ต่อโครงการ

7.TPA Education ซึ่งโครงการนี้ทางสมาคมได้ร่วมมือกับภาคการศึกษา เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนเกี่ยวกับ Programming

8.TPA senior Project เป็นการพัฒนาเพิ่มเติมจากหลักสูตร senior Project ที่ผ่านมาให้สามารถนำมาใช้ได้จริง

9.Code scholarship เป็นโครงการที่จะมอบทุนการศึกษาให้กับผู้ที่สนใจจะเรียนในสายงานดิจิตอล

10.Code live เป็นการ live สดออนไลน์ โดยการเชิญบริษัทหรือโปรแกรมเมอร์ มาพูดคุยให้ความรู้

11.Online course จะมีการเปิดสอนออนไลน์เพิ่มขึ้นจากคอร์สต่างๆที่ทางสมาคมมีอยู่ เพื่อเพิ่มหลักสูตรให้ครอบคลุมและหลากหลาย

12.Digital Skill โดยทางสมาคมได้ร่วมมือกับ Depa เป็นศูนย์กลางที่จะให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามาหาความรู้ ไม่ว่าจะเป็นการชมวีดีโอ หรือ จากบทความต่างๆ

13.Code clinic ทางสมาคมจะเข้าไปเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทต่างๆที่ต้องการคำปรึกษาด้านดิจิตอล ฟรี

14.Code Chill chill โครงการนี้เป็นการสนับสนุนให้โปรแกรมเมอร์ได้มีสังคมมากขึ้น โดยการร่วมมือกับอีก 3 สมาคม เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน

 ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถติดตามอัพเดทข่าวสาร และโครงการดีๆของทางสมาคมได้ที่

Facebook Fanpage : สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย 

Facebook Fanpage : Tpa channel By สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย

Youtube Channel : TPA channel By Thai Programmer

Software Park Thailand Code Camp 5 – Demo Day

นำไปสู่โปรแกรมเมอร์ยุคใหม่ ซอฟต์แวร์ปาร์ค ร่วมกับ สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย 

ดร.ภัทราวดี พลอยกิติกูล ผู้อำนวยการซอฟต์แวร์ปาร์ค เป็นประธาน เปิดงาน Code Camp#5 – Demo Day and Speeddating โดยจัดให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำผลงานมานำเสนอต่อผู้ประกอบการธุรกิจดิจิตอล กว่า 10 บริษัท และผู้บริหารของทาง ซอฟต์แวร์ปาร์ค เพื่อสร้างโอกาสในการร่วมงานกับบริษัทผู้ประกอบธุรกิจดิจิตอล โดยในการมีการเปิดบูธ เพื่อพิจารณาผลงานของผู้เข้าร่วมโครงการและผู้ที่สนใจร่วมงานในวงการธุรกิจดิจิตอลอีกด้วย

นาย  กฤษฎา เฉลิมสุข 

  นายกสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย  ยังให้สัมภาษณ์ถึงโครงการ Code camp อีกว่า โครงการได้ดำเนินการมาถึงรุ่นที่6 แล้วกำลังเดินทางไปสู่รุ่นที่7 โดยผู้ร่วมโครงการที่จบไปแล้ว5รุ่นนั้น มีผู้ผ่านการอบรมแล้วกว่า 200 คน ซึ่งสามารถนำสิ่งที่ได้จากการเข้าโครงการไปใช้ทำงานได้จริง แม้ว่าผู้เข้าร่วมโครงการจะไม่มีประสบการณ์ด้านโปรแกรมเมอร์มาก่อนก็สามารถเข้าร่วมโครงการและผ่านการอบรมนำไปพัฒนาต่อยอดสายอาชีพสู่วงการดิจิตอลได้จริง

ทั้งนี้ทางสมาคมยังมีโครงการต่างๆอีกมากมายที่จะเปิดให้กับผู้ที่สนใจหรือผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเอง ได้เข้าร่วมกับโครงการและกิจกรรมต่างๆของสมาคม 

ทางนายกสมาคมยังเผยอีกว่า ไม่มีได้ผู้ประกอบการธุรกิจดิจิตอลแค่10บริษัทที่ เข้าร่วมงาน Demo day แต่ทางสมาคมยังมีผู้ประกอบการอีกกว่า 100 บริษัท ที่จะรองรับโปรแกรมเมอร์รุ่นใหม่ โดยโครงการนี้จะเป็นสื่อกลางและเพิ่มโอกาสให้กับโปรแกรมเมอร์ยุคใหม่ในอนาคตอันใกล้นี้ด้วย

สำหรับผู้ที่สนใจสายงานอาชีพ โปรแกรมเมอร์ และสายงานธุรกิจดิจิตอลสามารถติดตามข่าวสารและโครงการต่างๆของสมาคมได้ที่

Facebook Fanpage : สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย 

Facebook Fanpage : Tpa channel By สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย

Youtube Channel : TPA channel By Thai Programmer

งาน IT Talk 2015 – Introduction to User Experience – How to develop products that people love

สมาคมโปรแกรมเมอร์ร่วมกับคุณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยชินวัตร รวมจัดงาน IT Talk 2015 – Introduction to User Experience – How to develop products that people love โดยมีรายละเอียดงานดังนี้

สัมมนาฟรี !!!

วิทยากร

คุณดาริน สุทธพงษ์ – User Experience Designer, Amazon.

เตรียมพบกับงาน โค้ดชิวๆ: มาคุยเฟื่องเรื่อง BACKEND กันชิวๆ 2 กย. 2558

ลักษณะงาน

งานโค้ดชิวๆครั้งนี้จะเป็นลักษณะ Lightning Talk คือ แต่ละหัวข้อจะมีเวลา 10 นาที (Setup 2 นาที พูด 8 นาที) โดยมี speaker ทั้งหมด 6 คน มาพูดเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้าน Backend ที่น่าสนใจ และอยากหาเพื่อนร่วมพูดคุยในเรื่องนั้นๆกันต่อหลังงาน

กำหนดการ

เวลา
หัวข้อ

18:30 - 19:00
ลงทะเบียนเข้างาน

19:00 - 19:10
เปิดงานชิวๆ

19:10 - 19:20
Scalable Architecture Pitfalls

วโรกาส ภาณุสุวรรณ (นน), ผู้เขียนหนังสือ Agile Pitfalls

19:20 - 19:30
A Quick Look at Bigtable

ณัฐวุฒิ กุลนิรันดร (แก๊น), Software Engineer, Google

19:30 - 19:40
Concurrency with Clojure

ณัฐนาท พรประสิทธิ์สกุล (แท็ป), Developer, groundSWELL

19:40 - 19:50
Spinal - A Node.

สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย

วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างเครือข่ายของโปรแกรมเมอร์ให้ได้รู้จัก ช่วยเหลือ และแบ่งปันความรู้กัน
เพื่อพัฒนาทักษะด้าน technical skill และ soft skill ให้แก่โปรแกรมเมอร์
เพื่อช่วยเหลือโปรแกรมเมอร์จากการถูกนายจ้างเอาเปรียบ และช่วยเหลือผู้ว่าจ้างจากการโดนโปรแกรมเมอร์ทิ้งงาน
เพื่อยกระดับภาพลักษณ์และสร้างความเข้าใจที่ดีต่อสายอาชีพโปรแกรมเมอร์
เพื่อเป็นพื้นที่ให้โปรแกรมเมอร์ได้แสดงศักยภาพ หรือสร้างความร่วมมือ
เพื่อสนับสนุน community ต่างๆในการจัดกิจกรรมเพื่อโปรแกรมเมอร์
Objectives

เพื่อสร้างเครือข่ายของโปรแกรมเมอร์ให้ได้รู้จัก ช่วยเหลือ และแบ่งปันความรู้กัน
เพื่อพัฒนาทักษะด้าน technical skill และ soft skill ให้แก่โปรแกรมเมอร์
เพื่อช่วยเหลือโปรแกรมเมอร์จากการถูกนายจ้างเอาเปรียบ และช่วยเหลือผู้ว่าจ้างจากการโดนโปรแกรมเมอร์ทิ้งงาน
เพื่อยกระดับภาพลักษณ์และสร้างความเข้าใจที่ดีต่อสายอาชีพโปรแกรมเมอร์
เพื่อเป็นพื้นที่ให้โปรแกรมเมอร์ได้แสดงศักยภาพ หรือสร้างความร่วมมือ
เพื่อสนับสนุน community ต่างๆในการจัดกิจกรรมเพื่อโปรแกรมเมอร์