สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย ร่วมงานเปิดตัวโครงการ Let’s code ในงาน Let’s Code Thailand Launch Event ร่วมกับปลัดกระทรวงการต่างประเทศ, DMAP, Google และ มูลนิธิเอเชีย

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย นำโดย คุณไพบูลย์ พนัสบดี นายกสมาคม และคุณอิศเรศ ประจิตต์มุทิตา อุปนายกสมาคม ร่วมงานเปิดตัวโครงการ Let’s code ในงาน Let's Code Thailand Launch Event ร่วมกับปลัดกระทรวงการต่างประเทศ, DMAP, Google และ มูลนิธิเอเชีย

โครงการ Let's Code Thailand เป็นแพลตฟอร์มที่มุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาทรัพยากรโปรแกรม และได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงความครอบคลุม การเข้าถึง และความยั่งยืน โดยหลักสูตรนี้จะเน้นการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) และการเรียนด้วยตนเอง

สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย ร่วมกับ Software Park จัดงาน Speed Dating Day เป็นครั้งที่ 12 ต่อเนื่องมาจากงาน Codecamp เปลี่ยนอาชีพอื่นเป็นโปรแกรมเมอร์ใน 3.5 เดือน

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 คุณไพบูลย์ พนัสบดี นายกสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย ร่วมกับ Software Park จัดงาน Speed Dating Day ณ Software Park เป็นครั้งที่ 12 ต่อเนื่องมาจากงาน Codecamp เปลี่ยนอาชีพอื่นเป็นโปรแกรมเมอร์ใน 3.5 เดือน

ภายในงานได้จัดให้ผู้เข้าร่วมโครงการ 34 คน ร่วมนำเสนอผลงานต่อผู้ประกอบการดิจิตอลมากถึง 13 บริษัท เพื่อสร้างโอกาสในการร่วมงานกับบริษัท โดยจัดพื้นที่ไว้สำหรับพูดคุย สัมภาษณ์โดยตรงกับบริษัท พร้อมรับเข้าทำงานร่วมกับบริษัทชั้นนำ

.
ในปัจจุบันโครงการ Codecamp ได้จัดอย่างต่อเนื่องมาถึงครั้งที่ 13 แคมป์ที่เปลี่ยนคนที่ไม่มีพื้นฐานด้านการเขียนโปรแกรมให้กลายเป็นโปรแกรมเมอร์ได้ภายใน 3.5 เดือนสำหรับแคมป์เรียนสด และ 6 เดือนสำหรับคอร์สออนไลน์ เปลี่ยนคนจากสายอาชีพอื่น มาเป็นโปรแกรมเมอร์ เปลี่ยนมาแล้วมากกว่า 300 ชีวิต เพื่อแก้ปัญหาโปรแกรมเมอร์ขาดแคลนอยู่ในปัจจุบัน
.
ทั้งนี้ สมาคมฯ ขอขอบคุณ Software Park ที่สนับสนุนสมาคมฯ ในการจัดโครงการ Codecamp และ Speed Dating Day มาด้วยดีตลอด สมาคมฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างเครือข่ายโปรแกรมเมอร์ พัฒนาและผลิตบุคลากรในสายอาชีพโปรแกรมเมอร์ต่อไป

#TPA #ThaiProgrammer
#Codecamp #SpeedDatingDay

คุณพิพัฒน์ พิเชฐจำเริญ อุปนายกสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย เป็นตัวแทนจากสมาคมฯ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณในงาน InfoComm Southeast Asia 2022

บ่ายวันนี้ (2 พฤศจิกายน 2565) คุณพิพัฒน์ พิเชฐจำเริญ อุปนายกสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย เป็นตัวแทนจากสมาคมฯ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณในงาน InfoComm Southeast Asia 2022 (IFSEA 2022) จากปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ ไบเทค บางนา

.
สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทยและ infoComm ต่างให้ความร่วมมือ และสนับสนุนซึ่งกันและกันเสมอมา ทางสมาคมฯ จึงขอขอบพระคุณ infoComm ที่เชิญสมาคมฯ เข้าร่วมพิธีรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้
.

#TPA #ThaiProgrammer
#IFSEA2022 #InfoCommSoutheastAsia2022

คุณไพบูลย์ พนัสบดี นายกสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย ได้เข้าร่วมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ Coding ในชีวิตประจำวัน ให้กับคณะครู และนักเรียน

วันที่ 28 ตุลาคม 2565 คุณไพบูลย์ พนัสบดี นายกสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย ได้เข้าร่วมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ Coding ในชีวิตประจำวัน ให้กับคณะครู และนักเรียนโรงเรียนอรุณวิทยา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และคณะครูโรงเรียนกุหลาบวิทยา

ในปัจจุบันหลายโรงเรียนทั่วโลกได้จัดการเรียนการสอน Coding ให้เป็นหนึ่งในวิชาพื้นฐานที่ถูกบรรจุในหลักสูตรให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ในโรงเรียน โดยเด็กนักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการคิด การวางแผนอย่างเป็นระบบ และนำไปพัฒนาต่อยอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย – บริษัท Kok Kok จำกัด จับมือลงนาม MOU มุ่งพัฒนาสร้างความรู้ด้านซอฟต์แวร์ และพัฒนาสายอาชีพโปรแกรมเมอร์

.
วันที่ 21 ตุลาคม 2565 สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย นำโดย นายไพบูลย์ พนัสบดี นายกสมาคมฯ, นายอภินันท์ วรตระกูล กรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมฯ และนายเอกนรินทร์ ศิริทรัพย์ กรรมการและนายทะเบียนสมาคมฯ ได้รับการต้อนรับอย่างดีจาก Mr. Anousit Koulavong ผู้อำนวยการ บริษัท Kok Kok จำกัด และคณะ เพื่อลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือพัฒนาความรู้ด้านซอฟต์แวร์ (software) และฮาร์ดแวร์ (hardware) ณ ประเทศลาว

.

.
จุดประสงค์ของการลงนามในข้อตกลงความร่วมมือนี้ เพื่อพัฒนาความรู้ด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างบุคลากรภายในและภายนอกบริษัท กระตุ้นความรู้ทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมด้านอื่น ๆ ตามที่ทั้งสองฝ่ายเห็นสมควร และสนับสนุน ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายโปรแกรมเมอร์ในประเทศลาว ด้วยเหตุนี้ทั้งสองฝ่ายจึงตกลงที่จะลงนามในข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อพัฒนาบุคลากรและการศึกษาในด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์

.
โดยการทำ MOU ครั้งนี้ ทั้ง 2 องค์กร มีความตั้งใจที่จะผลักดันสายอาชีพโปรแกรมเมอร์ให้ก้าวหน้า เพิ่มจำนวนคนที่มีประสิทธิภาพในสายอาชีพโปรแกรมเมอร์ เพื่อให้สอดคล้องต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง

.

.
ร่วมติดตามความเคลื่อนไหวและกิจกรรมอื่นๆ ที่จะเกิดขึ้นจากความร่วมมือทั้ง 2 องค์กร ทั้งกิจกรรมในไทย และลาว ติดตามได้ทางเพจสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย (https://www.

depa – สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย สร้างสายสืบไซเบอร์กับโครงการ White Hat Hacking for Security 2022

ในปัจจุบันความสำคัญด้านความปลอดภัยของข้อมูลในองค์กร ถือเป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆ จากประกาศบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) รวมถึงการอนุมัติร่างนโยบายและแผนปฏิบัติการว่าด้วยความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่ผ่านมาในปีนี้ ทางองค์กรต่างๆ ในประเทศไทยจึงต้องมีการเตรียมนโยบาย และแผนดำเนินงานขององค์กรให้สอดคล้องกับพรบ. และแผนปฏิบัติการ ความปลอดภัยของข้อมูลต่างๆ จึงเป็นเรื่องที่มองข้ามไม่ได้อีกต่อไป นายไพบูลย์ พนัสบดี นายกสมาคมโปรแกรมเมอร์ จึงได้พูดคุยหารือกับ ดร.กษิติธร ภูภราดัย รองผู้อำนวยการใหญ่ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และความมั่นคง จาก depa และจัดตั้งโครงการ White Hat Hacking for Security เพื่อพัฒนาบุคลากรทางด้าน Cybersecurity เข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมดิจิทัลให้มากยิ่งขึ้น

หลังจากที่ประสบความสำเร็จในรุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 จากโครงการ White Hat Hacking for Security 2020 และ 2021 ทาง depa และ สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย ได้ร่วมพัฒนาหลักสูตรในการสร้างบุคลากรทางด้าน Cybersecurity เพื่อรองรับสังคมดิจิทัลในยุค Work from home เนื่องจากนโยบายการทำงานขององค์กรที่เปลี่ยนไป ทำให้แผนการป้องกันข้อมูลต้องถูกพัฒนาไปพร้อมกันตามยุคสมัย แต่บุคลากรด้านความปลอดภัยไซเบอร์กลับขาดแคลนเป็นอย่างมาก ทั้งกำลังพล ความรู้ และความเชี่ยวชาญ เพราะยังถือว่าเป็นวิชาชีพใหม่ที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้จัก จึงเป็นโอกาสของคนที่กำลังมองหาอาชีพใหม่ในยุคดิจิทัล ที่เปิดโอกาสด้านความก้าวหน้าของสายอาชีพ โอกาสในการทำงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงความต้องการในตลาดการจ้างงานยังมีเป็นจำนวนมาก

โครงการ White Hat Hacking for security 2022 ได้รับเกียรติจาก นางสาวสุชนา สินธวถาวร รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ depa เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และ ดร.กษิติธร ภูภราดัย รองผู้อำนวยการใหญ่ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และความมั่นคง เป็นประธานในพิธีกิจกรรม Capture the Flag ณ อาคารมหาวชิรุณหิศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งรองศาสตราจารย์ ดร.รตินันท์ บุญเคลือบ หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เห็นความสำคัญในกิจกรรมดังกล่าว จึงร่วมสนับสนุนสถานที่การจัดกิจกรรม Capture the Flag ครั้งนี้ขึ้น

สำหรับโครงการในปีนี้ ได้เพิ่มการทดสอบความรู้ขั้นพื้นฐานก่อนเริ่มเรียน เพื่อทดสอบระดับความรู้ของบุคลากรในด้าน Cybersecurity และหากบุคลากรท่านใดที่ไม่ผ่านการทดสอบ จะมีการปูพื้นฐานให้ใหม่ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนอย่างสูงสุด ทั้งนี้ ยังเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ผ่านระบบ online ในรูปแบบเกมมิ่งผ่านแพลตฟอร์ม Gather Town ซึ่งทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้สะดวก ง่าย ไม่รู้สึกเบื่อ และยังสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนท่านอื่น และอาจารย์ได้เสมือนกับเรียน offline ทั้งยังเป็นโอกาสในการเรียนรู้สำหรับบุคคลที่อาศัยอยู่นอกพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้มีโอกาสในการพัฒนาองค์ความรู้โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาเรียนที่กรุงเทพมหานคร นับเป็นการเปิดโอกาสสู่ภูมิภาคเป็นอย่างดี

ซึ่งกิจกรรมนี้ได้เริ่มจัดตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2565 ถึง 16 ตุลาคม 2565 โดยมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมถึง 142 คนจากทั่วประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการรักษาความปลอดภัยทางด้านไซเบอร์ และในวันที่ 16 ตุลาคมที่ผ่านมา ได้มีกิจกรรมการแข่งขันทดสอบด้านการเจาะระบบ (Penetration Testing) Capture The flag โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ฝ่าย ได้แก่ การแข่งขันของทีมโจมตี (Red Team) และทีมป้องกัน (Blue Team) ในการแข่งขันครั้งนี้ ผู้ที่ได้รับรางวัลของทีมป้องกัน ประกอบด้วย

รางวัลชนะเลิศ คุณพัชระสิทธิ์ พรสกุลศักดิ์
รองชนะเลิศอันดับ 1 คุณเอกณัฏฐ์ อเนกเจริญวณิช
รองชนะเลิศอันดับ 2 คุณนนท์รวิศ ชมชื่น

ผู้ที่ได้รับรางวัลของทีมโจมตี ประกอบด้วย
รางวัลชนะเลิศ คุณโสภณ ตั้งปทุม
รองชนะเลิศอันดับ 1 คุณบวรทัต ทรัพย์ทวีวศิน
รองชนะเลิศอันดับ 2 คุณอรุณ ลิ้มวงศ์เจริญสุข

สำหรับท่านที่สนใจโครงการด้านการพัฒนาบุคลากรทางด้านดิจิทัล สามารถติดตามสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ หรือ ต้องการพัฒนาบุคลากรในองค์กร ติดตามได้ทางเพจของสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย

ขอขอบคุณสำนักข่าวมติชนออนไลน์ และสำนักข่าว MGR Online
https://www.

สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย ร่วมกับ True Digital Park House of Digital Academy (HODA) จัดกิจกรรม Meet Up “ออกแบบ App แบบไหนไม่ให้ล่มตอนสิ้นเดือน” ณ Townhall M ชั้น 6, True Digital Park

จบลงไปแล้วกับกิจกรรม Meet Up “ออกแบบ App แบบไหนไม่ให้ล่มตอนสิ้นเดือน” จัดขึ้นวันที่ 27 กันยายน 2565 ณ Townhall M ชั้น 6, True Digital Park โดยความร่วมมือระหว่าง สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย x True Digital Park House of Digital Academy (HODA)

โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมงานถึง 80 คน ได้ร่วมพูดคุย เสวนาไปกับ Speaker ทั้ง 4 ท่าน พร้อมสร้างบรรยากาศสนุกสนานกับ MC ผ่านหัวข้อ “ออกแบบ App แบบไหนไม่ให้ล่มตอนสิ้นเดือน” หลาย ๆ คน มักประสบปัญหาเจอระบบที่ชอบล่มในตอนสิ้นเดือน จริง ๆ แล้วมีสาเหตุอะไรบ้างที่ทำให้ระบบล่ม และจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไร และนอกจากนี้ Speaker ยังได้ร่วมแชร์ Case Study และร่วมตอบคำถามของผู้ฟัง

กิจกรรมภายในงานยังไม่หมดเท่านี้ หลังจบ Talk Session ต่อด้วยกิจกรรม Networking พบปะพูดคุย สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ และแชร์ความรู้ ประสบการณ์ไปกับผู้เข้าร่วมงาน

สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทยขอขอบทุกท่านที่สนับสนุนสมาคมฯ มาด้วยดีตลอด รวมถึงผู้เข้าร่วมงาน และทีมงานทุกท่านทำให้กิจกรรม Meet Up ในครั้งนี้ผ่านไปได้ด้วยดี

ร่วมติดตามกิจกรรม Meet Up และกิจกรรมอื่น ๆ ของทางสมาคมฯ ได้ทางเพจสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย

#TPA #ThaiProgrammer
#HODA #TrueDigitalPark
#meetup

สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย เข้าเยี่ยมชมออฟฟิศ LOCA บริษัทสตาร์ทอัพชั้นนำในประเทศลาว

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย มีโอกาสได้เข้าเยี่ยมชมออฟฟิศ LOCA บริษัทสตาร์ทอัพชั้นนำในประเทศลาว ที่ให้บริการเรียกรถขนส่งผู้โดยสาร ทั้งนี้ ได้ร่วมพูดคุยกันเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมเมอร์ พร้อมทั้งโอกาสของ Startup ในประเทศลาว รวมถึงความร่วมมือต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

#TPA
#Loca #ThaiProgrammer

สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย ได้ร่วมจัดกิจกรรม”Flutter Meetup 2022″ โดยร่วมกับ PALO IT Thailand x True Digital Park x Thai Programmer และ Thai Flutter Developer ณ True Digital Park

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย ได้ร่วมจัดกิจกรรม"Flutter Meetup 2022" โดยร่วมกับ PALO IT Thailand x True Digital Park x Thai Programmer และ Thai Flutter Developer ณ True Digital Park

ในกิจกรรมครั้งนี้ได้ร่วมพูดคุย และร่วมฟัง Speaker ทั้ง 3 ท่าน ในหัวข้อ

▪️ Flutter Vs React vs Vue for web development in 2022 (Flutter For Web)
▪️ Flutter State of Desktop (1st talk + kiosk demo)
▪️ Advanced error handling without try catch block in UI layer (Flutter Mobile)
▪️ Panel Discussion: common mistake in Flutter

#TPA #ThaiProgrammer #PALOIT #TrueDigitalPark
#Flutter #Meetup

สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย ในฐานะพาร์ทเนอร์และผู้สนับสนุนกิจกรรม HackBKK ได้รับเชิญเข้าร่วมฟังการนำเสนอผลงานของทีมผู้เข้าร่วมกิจกรรม HackBKK ณ หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทยในฐานะพาร์ทเนอร์และผู้สนับสนุนกิจกรรม HackBKK ได้รับเชิญเข้าร่วมฟังการนำเสนอผลงานของทีมผู้เข้าร่วมกิจกรรม HackBKK ณ หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร โดยกิจกรรมนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมการค้าสตาร์ทอัพไทย (Thai Startup) และกรุงเทพมหานคร

ทางสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย ขอรับไม้ต่อจากกิจกรรม HackBKK โดยจัดการแข่งขัน Hackathon ในโครงการ Hackathon: Bangkok Digitpolis เป็นการนำ idea มาต่อยอดเป็น Proof of concept ซึ่งเป็นกิจกรรมหลักของงาน National Coding Day งานรวมตัวคนสายเทค ภายใต้ธีม ‘Anyone Can Code’ จะถูกจัดขึ้นในต้นปีหน้า

ผู้ที่สนใจกิจกรรม Hackathon: Bangkok Digitpolis สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เพจสมาคม พร้อมเปิดรับสมัครทั่วประเทศในเร็ว ๆ นี้