ปัญญาประดิษฐ์ (AI : Artificial Intelligence) คืออะไร ???

ปัญญาประดิษฐ์  (AI : Artificial Intelligence)  คือ

เครื่องจักร(machine) ที่มีฟังก์ชันทีมีความสามารถในการทำความเข้าใจ เรียนรู้องค์ความรู้ต่างๆ อาทิเช่น การรับรู้  การเรียนรู้ การให้เหตุผล และการแก้ปัญหาต่างๆ  เครื่องจักรที่มีความสามารถเหล่านี้ก็ถือว่าเป็น ปัญญาประดิษฐ์  (AI : Artificial Intelligence) นั่นเอง

เพราะฉะนั้นจึงสามารถกล่าวได้ว่า AI ถือกำเนิดขึ้นเมื่อเครื่องจักรมีความสามารถที่จะเรียนรู้นั่นเอง  ซึ่ง AI ก็ถูกแบ่งออกเป็นหลายระดับตามความสามารถหรือความฉลาด  โดยจะวัดจากความสามารถในการ ให้เหตุผล การพูด และทัศนคติของ AI ตัวนั้นๆ เมื่อเปรียบเทียบกับมนุษย์อย่างเราๆ (more…)

มาเขียน Unit Test ใน Python กัน

มาเขียน Unit Test ใน Python กัน

แนวคิดการเขียนโค้ดเพื่อทดสอบโค้ดของเรานั้นอาจจะไม่ใช่แนวคิดที่ใหม่แต่อย่างใด แต่การเขียนโค้ดเพื่อทดสอบ “ก่อน” เขียนโค้ด (Test-Driven Development หรือ TDD) ยังคงเป็นเรื่องใหม่สำหรับหลายๆ คน ปัญหาหลักอีกอย่างหนึ่งก็คงเป็นเพราะเราไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นเขียนอย่างไร เราจะมาเริ่มต้นเขียนโค้ดเพื่อทดสอบ และเขียน “ก่อน” ที่เราจะเขียนโค้ดเพื่อทำงานจริงๆ กันโดยใช้ Python ในบทความนี้